Хигрометър: Инструмент за измерване на влажност

Хигрометърът е устройство, използвано за измерване на количеството водна пара във въздуха, почвата или ограниченото пространство. Използва се предимно в метеорологичните науки за измерване на влажността във въздуха. Измервателят на влажността е полезен за различни сектори като производство, селско стопанство, строителство, реставрация, отопление, вентилация и др. Освен това той открива неподходящите нива на влажност в сградата, които могат да доведат до лошо здраве на околната среда и условия на съхранение. Тъй като високото ниво на влажност може да доведе до замърсители в дома, плесени и вируси, докато ниското ниво на влажност води до дразнене на кожата, електростатично разтоварване и проблеми с дишането. Важни точки, свързани с хигрометъра. Той има различни приложения за оценка на риска от топлинен стрес в горещи работни среди като котелни, фабрики, строителни площадки, търговски пекарни и др. За точна оценка на риска от топлинен стрес, той може да открива и класифицира температурата спрямо количеството съдържание на влага във въздуха. Използва се и при проверка на целостта на студените вериги по време на транспорт и складиране на замразени храни и фармацевтични продукти.

Термохигрометърът е комбинацията от хигрометър и термометър. Преносимият хигрометър е ергономично проектиран, за да позволи лесна работа и удобна работа с една ръка. Фиксираният хигрометър с функции за регистриране на памет и данни е идеална опция за непрекъснато наблюдение на относителната влажност – напр. хладилни камиони, складови помещения, складове, музейни архиви за оценка на условията на вътрешната среда. Хигрометър с голям и удобен за четене LCD е подходящ за отчитане на резултатите от измерването на влажността от разстояние. Един прост тип хигрометър е подходящ за непрофесионална употреба, а хигрометър с усъвършенствана функция е приложим за професионална употреба.

Фактори, които трябва да се имат предвид при избора на хигрометър:

Тип на приложението – Може да се използва както за домашна употреба, така и за промишлени условия, производство, оранжерии, музеи, винарски изби и складове за пури.

Спецификации – При цифровите единици трябва да се вземат предвид номиналните стойности +/- RH заедно с параметъра за точност.

Източникът на захранване, потребителският интерфейс, регистрирането на данни и достъпът до исторически данни са важните фактори, които трябва да се проверят, преди да се вземе решение за модела.

Актуализациите и предупрежденията позволяват на потребителя да наблюдава и влажността от разстояние. В случай на наблюдение на няколко места едновременно, можете да свържете хигрометъра към различни сензори като една система.

Тип на материала – Добре е да имате хигрометър, съставен от траен материал като висококачествена ABS пластмаса. Също така корпусът на устройството трябва да е водоустойчив или прахоустойчив.

Най-често използваните влагомери за относителна влажност са с цифрова индикация и използват капацитивен или резисторен чувствителен елемент като сензор. Независимо, че почти всички влагомери отчитат с една десета (0.1 % rh), на практика тяхната точност е от порядъка от 2 %rh до 5 %rh. Отделно сензорите променят характеристиките си с времето.

Това налага периодичното им калибриране.

Калибрирането се извършва от Акредитирани Лаборатории за Калибриране, които извършват своите дейности съгласно международно признат стандарт EN ISO/IEC 17025:2017. Българската версия на стандарта е версия 2018 година. Акредитацията се подвърждава от Национален акредитационен орган. За България това е Българската служба за Акредитация -БСА.

Какво е преимуществото на акредитираното калибриране и къде е необходимо?

– във всички случаи, където действителната стойност от измерването на дадена величина е важна – добиване, преработка, съхранение, логистика на продукти (било то хранителни, фармацевтични и всички останали), контрол на заобикаляща среда като микро климат, научни изследвания, военна промишленост и много други ).
– основно това са организации с внедрени и функциониращи системи за управление на качеството ISO 9000 , HACCP и други.

В тези случаи при първоначалното закупуване на влагомер е желателно, той да е  предварително калибриран.

0.00